Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY - Karpacz MTB Marathon 2016

1. Cel zawodów

1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.
2. Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w maratonach MTB w Polsce.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5. Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Nazwa imprezy
Karpacz MTB Marathon 2016

3. Organizator
G&G Promotion, Grzegorz Golonko
ul. Baczyńskiego 2/12
05-092 Łomianki
Polska

Kontakt:
e-mail: info@MTBmarathon.com; michal@mtbmarathon.com

Oficjalna strona internetowa:
www.MTBmarathon.com

Dane do przelewów bankowych:
G&G Promotion, Grzegorz Golonko
ul. Baczyńskiego 2/12
05-092 Łomianki

Numer rachunku bankowego
50 1020 5558 1111 1181 4260 0016
Bank PKO B.P. S.A. - Inteligo

Numer Telefonu Alarmowego +48 669 302 473


4. Termin Imprezy

31.07.2016 MTB Marathon Karpacz


5. Warunki uczestnictwa
Karpacz MTB Marathon 2016 to ogólnodostępna impreza rowerowa rozgrywana w Karpaczu w dniu 31 lipca 2016 roku. Uczestnikiem Karpacz MTB Marathon 2016 będzie osoba, która spełni następujące warunki:

Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.MTBmarathon.com (rejestracja on-line jest szczególnie preferowana) lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów,

Dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia Karpacz MTB Marathon organizowanej przez G&G Promotion Grzegorz Golonko. Administratorem danych osobowych jest firma G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 lok.12. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

deklaracja dobrowolna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 lok.12 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).


Dokona jednorazowej opłaty wpisowego.

Potwierdzeniem udziału w Karpacz MTB Marathon 2016 jest rejestracja, dokonanie opłaty wpisowego, dokonanie opłaty za numer startowy i rejestracja numery startowego z chip'em na punkcie kontrolnym zlokalizowanym w biurze zawodów i Karpacz MTB Marathon 2016.
Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego (wewnątrz znajduje się elektroniczny chip), w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z Karpacz MTB Marathon 2016 pod groźbą dyskwalifikacji w danym maratonie lub koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu (20 zł).

Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Na dystansie Giga nie mogą startować kobiety poniżej 19 roku życia oraz mężczyźni poniżej 16 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik / zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a i nie ujęty/a w klasyfikacji końcowej maratonu.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Każdy uczestnik Karpacz MTB Marathon 2016 jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie Karpacz MTB Marathon 2016 bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

W zawodach Karpacz MTB Marathon 2016 nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia / dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.


6. Opłaty startowe
Dystans MINI, zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy, www.timetime.pl
69 zł - do 31.05.2016
79 zł - do 30.06.2016
89 zł - do 20.07.2016
100 zł - po 20.07.2016, płatne wyłącznie w formie gotówki w biurze zawodów

Dystans MEGA, zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy, www.timetime.pl
89 zł - do 31.05.2016
99 zł - do 30.06.2016
109 zł - do 20.07.2016
110 zł - po 20.07.2016, płatne wyłącznie w formie gotówki w biurze zawodów

 

Dystans GIGA, zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy, www.timetime.pl

99 zł - do 31.05.2016
109 zł - do 30.06.2016
119 zł - do 20.07.2016
120 zł - po 20.07.2016, płatne wyłącznie w formie gotówki w biurze zawodów
 
 
Ostateczna aktualizacja zgłoszonych i opłaconych zawodników nastąpi do 20.07.2016 (godz. 16.00). Brak płatności na koncie organizatora skutkuje umieszczeniem zawodnika na "liście oczekujących". W zaistniałych przypadkach opłata startowa może zostać uiszczona wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów.
 
Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty, "uwzględniający otrzymany przez e-mail symbol rejestracyjny", w ostateczności wpisując imię i nazwisko zawodnika, miejscowość, w której będzie rozgrywany maraton np.: "Andrzej Kaiser - Karpacz".
 
Faktury VAT wystawiamy wyłącznie tytułem opłaty startowej w imprezie.

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora, po przesłaniu danych odbiorcy.

Faktury VAT do opłat gotówkowych wystawiamy po okazaniu paragonu fiskalnego w dniu imprezy po godz. 14.00 jednak nie później niż 7 dni (NA WYRAŹNĄ PROŚBĘ ZAINTERESOWANEGO) po zakończeniu imprezy (po tym terminie faktury nie będą wystawiane!!!).

Opłata za zmianę dystansu dokonywaną w biurze zawodów w dniu startu wynosi 10 zł.

7. Program zawodów
Karpacz MTB Marathon 2016:

Dzień I - (sobota):
godz. 16.00 - 21.00 - zapisy w Biurze Zawodów

Dzień II - (niedziela):
godz. 7.00 - 9.30 - zapisy w Biurze Zawodów
godz. 9.30 - 9.55 - ustawianie zawodników w sektorach startowych, dystans GIGA
godz. 10.00 - start Maratonu na dystansie GIGA
godz. 10.30 - 10.55 - ustawianie zawodników w sektorach startowych, dystans MEGA
godz. 11.00 - start Maratonu na dystanse MEGA
godz. 11.05 - 11.10 - ustawianie zawodników w sektorach startowych, dystans
godz. 11.15 - start Maratonu na dystansie MINI
godz. 11.30 - 15.00 - imprezy towarzyszące dla kibiców
godz. 15.00 - dekoracja dystansu MINI
godz. 16.00 - dekoracja dystansu MEGA i GIGA
ok. godz. 16.15 - losowanie nagród (tombola)
godz. 18.00 - zamknięcie trasy Karpacz MTB Marathon 2016 na wszystkich dystansach


8. Dystanse
Mini (20) - od 15 do 30 kilometrów
Mega (50) - od 40 do 65 kilometrów
Giga (100) - od 65 do 100 kilometrów


9. Maraton
Maraton zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej wokół miejscowości. Mapy poszczególnych tras dystansów będą udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.

Start do Maratonu na wszystkich dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.
W przypadku zmiany godziny startu poszczególnych dystansów, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje na min. 3 dni przed wskazaną imprezą.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez obsługę i ratowników medycznych.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty żywieniowe.

Wyboru pomiędzy każdym dystansem: Giga, Mega, Mini każdy uczestnik dokonuje przed startem. 

Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu wjazdu na metę. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest godz. 18.00. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji danego maratonu. W sytuacjach szczególnych

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy maratonu oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Giga, Mega, Mini i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 300 m za poszczególnym bufetem na trasie każdej edycji Karpacz MTB Marathon 2016. Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym zdarzeniu będzie karane karą czasową. W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy maratonu, zawodnik zostanie obciążony kwotą równą wysokości kaucji (od 1500 do 5000 zł) wpłacanej na rzecz Nadleśnictwa, na terenie, którego odbywa się dana impreza oraz dodatkowo dyskwalifikacją.


10. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania poszczególnej edycji Karpacz MTB Marathon 2016, nie zależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego +48 669 302 473 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.


11. Sektory startowe
O rozstawieniu w sektorach podczas Karpacz MTB Marathon 2016 decyduje Organizator.


12. Świadczenia dla zawodników
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
» oznakowaną trasę Karpacz MTB Marathon 2016
» system elektronicznego pomiaru czasu z wykorzystaniem chipów
» pełne zabezpieczenie medyczne na Karapcz MTB Marathon 2016 (Grupa Ratownictwa Medycznego, min. 2 karetki, lekarz)
» prawo do korzystania z bufetów na trasie (napoje izotoniczne, woda, batony, owoce, ciasta, itp.)
» posiłek regeneracyjny po maratonie,
» ubezpieczenie NW,
» możliwość umycia roweru po zakończeniu Karpacz MTB Marathon 2016,
» nagrody i puchary dla zwycięzców,

13. Kategorie wiekowe
Giga Marathon - długi dystans - mężczyźni

Kategoria M1 - mężczyźni do 18 lat (rok ur. 1996 i młodsi) - jeśli w danym maratonie zostanie sklasyfikowanych więcej niż 6 zawodników, w innym przypadku uczestnicy zostaną ujęci w kategorii wyższej
Kategoria M2 - mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1984 - 1995)
Kategoria M3 - mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1974 - 1983)
Kategoria M4 - mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1964 - 1973)
Kategoria M5 - mężczyźni od 51 do 54 lat (rok ur. 1960 - 1963)
Kategoria M6 - mężczyźni od 55 lat (rok ur. 1959 i starsi)

Giga Marathon - długi dystans - Kobiety

Kategoria K2 - kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1983 - 1994)
Kategoria K3 - kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1973 - 1982)
Kategoria K4 - kobiety od 41 lat (rok ur. 1972 i starsze) - jeśli w danym maratonie zostanie sklasyfikowanych więcej niż 6 zawodniczek, w innym przypadku uczestniczki zostaną ujęte w kategorii niższej

Mega Marathon - średni dystans - mężczyźni

Kategoria M1 - mężczyźni do 18 lat (rok ur. 1996 i młodsi)
Kategoria M2 - mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1984 - 1995)
Kategoria M3 - mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1974 - 1983)
Kategoria M4 - mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1964 - 1973)
Kategoria M5 - mężczyźni od 51 do 54 lat (rok ur. 1960 - 1963)
Kategoria M6 - mężczyźni od 55 lat (rok ur. 1959 i starsi)

Mega Marathon - średni dystans - kobiety

Kategoria K1 - do 18 lat (rok ur. 1996 i młodsze) - jeśli w danym maratonie zostanie sklasyfikowanych więcej niż 6 zawodniczek, w innym przypadku uczestniczki zostaną ujęte w kategorii wyższej
Kategoria K2 - kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1984 - 1995)
Kategoria K3 - kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1974 - 1983)
Kategoria K4 - kobiety od 41 lat (rok ur. 1973 i starsze) - jeśli w danym maratonie zostanie sklasyfikowanych więcej niż 6 zawodniczek, w innym przypadku uczestniczki zostaną ujęte w kategorii niższej

Mini Marathon - krótki dystans - mężczyźni

Kategoria M1 - mężczyźni do 18 lat (rok ur. 1996 i młodsi)
Kategoria M2 - mężczyźni od 19 do 30 lat (rok ur. 1984 - 1995)
Kategoria M3 - mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1974 - 1983)
Kategoria M4 - mężczyźni od 41 lat (rok ur. 1973 i starsi)


Mini Marathon - krótki dystans - kobiety

Kategoria K1 - kobiety do 18 lat (rok ur. 1996 i młodsze)
Kategoria K2 - kobiety od 19 do 30 lat (rok ur. 1984 - 1995)
Kategoria K3 - kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1974 - 1983)
Kategoria K4 - kobiety od 41 lat (rok ur. 1973 i starsze)

14. Ruch drogowy
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.15. Nagrody
Na dystansach Giga, Mega Maratonu zostaną wręczone trofea sportowe (dla 6 zawodników), na dystansie MINI dla 3 zawodników oraz nagrody rzeczowe lub bony (dla 3 zawodników) przekazane przez Sponsorów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:


16. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
» Upomnienie.
» Kara Czasowa
» Dyskwalifikacja.


17. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie zgodnie z punktem 9 regulaminu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.


18. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.


19. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego

Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Sponsorzy

Marathony

Facebook


patronat medialnywspółpraca